นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่เว็บไซต์ Cuturl เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์ Cuturl ขณะที่ใช้บริการ ซึ่งรวมถึง ข้อมูล Facebook หรือ Google ของคุณ โดยการนี้ เว็บไซต์ Cuturl ขอแนะนำให้คุณอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ แก่เว็บไซต์ Cuturl โดยคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการอนุญาตให้เว็บไซต์ Cuturl เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ในการให้บริการของเรา เราได้เก็บรวบรวม เก็บรักษา และใช้ข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้

 • “ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ” ได้แก่ ข้อมูลทางเทคนิคที่เรามีการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางการใช้งานหรือทางคุกกี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง:
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบค้นและการรับชมในขณะที่คุณใช้บริการของเรา เช่น คำสืบค้นที่ได้ใช้ บัญชีโซเชียลมีเดียที่คุณเข้าชม ข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าถึงหรือมีการส่งคำร้องขอจากคุณในการใช้บริการของเรา
  • ข้อมูลซึ่งคุณใช้ในบริการของเรา เช่น วันและเวลาที่คุณใช้บริการ ระยะเวลาที่คุณใช้บริการ รวมถึง จำนวนครั้งที่คุณใช้บริการ และข้อมูลกำกับ (metadata) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่คุณได้ใช้ผ่านบริการของเรา
 • IP Address ของอุปกรณ์หรือบริการทางอินเตอร์เน็ตที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา

2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้บริการของเราแก่คุณ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย คลังข้อมูลและการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
 • เพื่อปรับปรุงการให้บริการของเราแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่า รวมถึง การดำเนินการตามความประสงค์และความชื่นชอบของคุณ หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อช่วยให้เราได้พัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้ว
 • เพื่อการโฆษณาแก่คุณ
 • เพื่อปรับปรุงโฆษณาและทำกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมทางการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ หรือเกี่ยวข้องกับบริการของเราให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. สิทธิของคุณ

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายไทย หรือกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้สิทธิของคุณดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้ในข้อ 8.

*หมายเหตุ : คุณสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้เมื่อกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้

4. คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของคุณ เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของคุณ เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของคุณ รวมถึงบริการที่คุณสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของคุณโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ Cuturl และบุคคลที่สามใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ Cuturl โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์เว็บไซต์ Cuturl ให้ตรงกับความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และในบางกรณี เว็บไซต์ Cuturl จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุณอาจเลือกที่จะตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้บางประเภทอย่างไรก็ตามหากคุณป้องกันหรือปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้หรือที่เก็บข้อมูลในพื้นที่เว็บไซต์ของเราอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ Cuturl ได้

ในบางกรณีเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการโฆษณาที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ ที่จะติดตามการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณเป็นช่วง ๆ ไป โดยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับ อาจถูกใช้เพื่อปรับการเสนอโฆษณาที่เหมาะสมตรงกับความสนใจหรือคุณลักษณะเฉพาะตัว

เครื่องมือที่อยู่บนหน้าของทางเลือกการโฆษณา ตลอดจนบนหน้าของกลุ่มพันธมิตรโฆษณาดิจิทัล และหน้าระบบริเริ่มเครือข่ายโฆษณาที่สร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือบริษัทคู่ค้า เว็บไซต์ Cuturl ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือใช้งานเครื่องมือเหล่านี้หรือกำหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่ผู้โฆษณาทั้งหลายใช้ผ่านเครื่องมือเหล่านี้แต่ประการใด

อย่างไรก็ดี คุณสามารถควบคุมจัดการที่เกี่ยวกับโฆษณาและการวิเคราะห์ที่นำเสนอโดย Google ได้ที่ https://adssettings.google.com/ และ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ซึ่งการจัดการ เปลี่ยนแปลง หรืออัปเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือการลบคุกกี้ออกจากระบบดังกล่าวอาจต้องทำผ่านวิธีการเลือกไม่รับ (opt-out) อีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งการต่อสัญญาณที่ไม่ได้ติดตามเว็บเบราว์เซอร์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา

สำหรับการควบคุมจัดการความเป็นส่วนตัวสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานของคุณ โปรดตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้การควบคุมความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใด ๆ ที่ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้งานของคุณนำเสนอ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับตัวระบุอุปกรณ์และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้งานของคุณ

5. ลิงก์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ Cuturl อาจมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่น ๆ (“บุคคลที่สาม”) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอย่างละเอียดก่อน การนำเสนอลิงก์ของบุคคลที่สามนั้น มีไว้เพื่อความสะดวกที่ผู้ใช้บริการของเราสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อบางอย่าง

โดยบุคคลที่สามนั้นไม่ได้ให้หรือแชร์ข้อมูลใด ๆ ของคุณกับเราแต่อย่างใด ดังนั้น เราไม่มีความรับผิดชอบต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

6. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกับผู้อื่น

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลตามกฎหมายหรือคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานของรัฐ
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนของคุณกับผู้ให้บริการภายนอกของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา

7. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้และในการดำเนินธุรกิจของเรา โดยเมื่อครบกำหนดเวลา เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา

อย่างไรก็ดี คุณอาจใช้สิทธิเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณที่จะขอลบหรือทำลายข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของเราได้ โดยทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเราตามช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้ในข้อ 8.

8. ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่คุณประสงค์จะติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมถึง การใช้สิทธิตามกฎหมาย โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

9. การปรับปรุงและแก้ไขนโยบายนี้

นโยบายนี้อาจถูกปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว โดยหากมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมการใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เราจะประกาศให้คุณทราบอย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์ Cuturl ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การที่คุณใช้งานหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ Cuturl ต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมนโยบายนี้ ถือว่าคุณได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับเงื่อนไขในนโยบายนี้ทั้งหมด